Afwatering

In veel oude bedrijfsterreinen wordt het regenwater van dak en terrein afgevoerd via het aanwezige rioleringsstelsel. Hiervoor kunnen wij van BT hoveniers de bekende straatkolken, molgoten en trottoirkolken toepassen.

Infiltratie

Regenwater infiltreert steeds moeilijker op de plek waar de regen valt en het kan de weg naar het grondwater soms moeizaam vinden. Dat komt voornamelijk omdat er steeds meer bebouwing komt, met de daarbij horende verhardingen. Het regenwater kan daardoor maar moeilijk haar weg vinden. Een te lage grondwaterstand kan daarvan het vervelende gevolg zijn. Daarnaast kan het bij overtollige regenval juist weer problemen opleveren. Om dit soort problemen te voorkomen, kan BT hoveniers infiltratiekratten leveren en plaatsen die deze probleem tegen kunnen gaan. Het infiltratiekrat zal het regenwater snel opnemen en daarna geleidelijk afgeven. Het grote voordeel van infiltreren is het ontzien van het riool: Het afkoppelen van hemelwater maakt overstortconstructies overbodig.

Om een goede berekening te kunnen maken zijn de volgende parameters van belang:

  • de K-waarde,
  • de overschrijdingsfrequentie,
  • de bijbehorende benodigde berging,
  • de grondwaterstand,
  • de oppervlakte.

Lineaire afwatering

Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende typen goten, zoals roostergoten, monolithische goten, sleuf en buffergoten. Door gebruik te maken van lijnafwateringsgoten wordt een afschot vervaardigd waardoor weinig hellende vlakken ontstaan. Hierdoor worden hinderlijke plassen voorkomen.

Het rioleringswerk wordt vereenvoudigd door minder graafwerk. Aansluitingen zijn eenvoudiger te verbinden. De afwatering gaat sneller dan bij puntafwatering door het grotere oppervlak van de roosters. De gladheid van de gootwand en de mogelijkheid tot het aanbrengen van ingebouwd verval.

Naast de zelfreinigende eigenschappen van een lijnafwateringssysteem wordt het meeste vuil opgevangen door zandvangers, waardoor er geen vuil in de leidingen van de riolering terecht komt.

Tot slot kan een lijnafwateringssysteem eenvoudig worden geplaatst en is het esthetisch aantrekkelijk. Er zijn verschillende types voor verschillende belastingen voor voetgangers tot vrachtverkeer.
Zoals u op de foto kunt zien zelfs met ingebouwde verlichting.

We informeren en adviseren u graag.